Yönerge

Yönerge

1960 Tıbbi Dentoloji Tüzüğü

1998 Hasta Hakları Yönetmeliği

2003 Biyoloji ve Tıbbın Uygulaması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları Ve BİYOTIP Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2005 BİYOTIP Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları Ve BİYOTIP Sözleşmesine Ek Protokol

2008 International Ethical Guidlines for Epidemiological Studies

2009 Pediatrik Popülasyonda yürütülecek Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz

2010 Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeleri

2011 WHO Standards and Operational Guidance for Ethics Rewiev of Health Related Research with Human Participants

2012 Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları

2013 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi

2014 İlaç ve biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

2014 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

2011 Tıbbi Cihaz ve Vücuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihaz Tanımları

2015 İyi Klinik Uygulamalrı Klavuzu

2015 Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetmelik Klavuzu

2015 Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etknlik ve Güvenlik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında yönetmelik

2017 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors